SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 59
Hôm nay: 281
Lượt truy cập: 420,146
Chức năng nhiệm vụ
Cập nhật bản tin: 5/15/2017
            

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2468/QĐ-STNMT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có chức năng thực hiện các dịch vụ công về kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán, lập dự án, phương án các công trình thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai.

2. Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao chuyên ngành; đo đạc, thành lập bản đồ địa địa hình tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ chuyên đề, bản đồ chuyên ngành, bản đồ công trình; thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Đo đạc, lập hồ sơ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất các công trình, dự án; thiết kế, phân lô đất ở, đất chuyên dùng.

5. Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường.

6. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai và công trình, sản phẩm khác có liên quan đến kỹ thuật địa chính.

7. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường.

8. Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất ; định giá đất cụ thể ; xây dựng bản đồ giá đất.

9. Khảo sát, điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; xây dựng bản đồ điều tra, đánh giá đất.

10. Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc quy hoạch xây dựng; mốc quy hoạch sử dụng đất; các loại mốc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khoanh định ranh giới các loại đất; mốc chỉ giới giao thông, thủy lợi; mốc giới và vùng hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước; các loại mốc về biển, đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

11. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán, dự án, phương án các công trình thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai.

12. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ trong hoạt động đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai.

13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước.

14. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền ; bao gồm : tuyển dụng, sử dụng, bố trí, phân công, đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

15. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

16. Dự thảo văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ; Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trung tâm trình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.

17. Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

19. Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được uỷ quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

2. Các phòng thuộc Trung tâm

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Công nghệ;

c) Phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai;

d) Phòng Nghiệp vụ Đo đạc và Bản đồ.

3. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm.

Điều 4. Số người làm việc

1. Số người làm việc của Trung tâm được giao theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

2. Giám đốc Trung tâm căn cứ vị trí việc làm được phê duyệt, số người làm việc được giao để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và quy định của pháp luật.

3. Ngoài số người làm việc được giao, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trung tâm được ký hợp đồng lao động để thực hiện một số loại công việc được pháp luật cho phép. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về việc thực hiện ký hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động được hợp đồng.

4. Việc bố trí viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, số người làm việc, khung năng lực vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh đã được quy định.

5. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, phân công, đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữu chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nghỉ hưu, thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 5 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm

1. Trưởng các phòng thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chiwụ trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và số lượng viên chức, người lao dodọng của mỗi phòng để bố trí số lượng Phó Trưởng phòng cho phù hợp, đảm bảo quy định hiện hành.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định) theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý của UBND tỉnh.


Các tin khác
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị