SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 16
Hôm nay: 16
Lượt truy cập: 229,657
Chức năng nhiệm vụ
Cập nhật bản tin: 5/15/2017
            

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-STNMT ngày 02/6/2015

của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

3. Trung tâm có chức năng thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.    Tổ chức thực hiện hoạt động khảo sát, đo đạc bản đồ, bao gồm:

- Khảo sát lập dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc và bản đồ.

- Xây dựng lưới địa chính, lưới khống chế mặt bằng, khống chế độ cao.

- Đô đạc, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000.

- Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa hình.

- Đo đạc, thành lập bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính, thành lập bản đồ hành chính các cấp.

- Đo đạc phục vụ khảo sát, thiết kế, thi công các công trình.

- Đo đạc xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc ranh giới sử dụng đất; mốc quy hoạch; mốc công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy lợi và các công trình khác.

- Đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành khác.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

2.    Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn về quản lý đất đai, bao gồm:

- Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm về đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

4. Tư vấn thẩm tra, thẩm định dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật – dự toán các công trình đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

5. Tư vấn xác định giá đất, định giá bất động sản.

6. Tư vấn điều tra, đánh giá đất đai.

7. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ trong hoạt động đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về địa chất, khoáng sản và tài nguyên nước.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định.

10. Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

1.1 Giám đốc Trung tâm là công chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.2 Phó Giám đốc Trung tâm là viên chức, giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- Phòng Bản đồ và Công nghệ

- Đội đo đạc số 1

- Đội đo đạc số 2

2.1 Phòng Hành chính – Tổng hợp: Có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các cán bộ kế toán, văn thư, thủ quỹ, lái xe, phục vụ.

2.2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ kế hoạch, cán bộ kỹ thuật.

2.3 Phòng Bản đồ và Công nghệ: Có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ, cán bộ làm công tác nội nghiệp, biên tập bản đồ.

2.4 Các Đội đo đạc: Mỗi Đội có Đội trưởng, không quá 02 Đội phó và các bộ phận đủ để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao hoặc đặt hàng và các hoạt động dịch vụ.

2.5 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, Đội trưởng, Đội phó của các Đội do Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

2.6 Giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và các đội trực thuộc.


Các tin khác
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị