SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 9
Hôm nay: 198
Lượt truy cập: 584,030
Quy chế làm việc
Cập nhật bản tin: 1/5/2017
            

 

 QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 65/QĐ-TTTNMT ngày 08/7/2011)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho lãnh đạo, viên chức, lao động (kể cả lao động hợp đồng thời vụ, lao động thử việc; sau đây gọi chung là CBCNV) làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đối tượng gồm: Lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên môn, các đội sản xuất, CBCNV của Trung tâm.

Chương II

PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Nguyên tắc chung

Lề lối làm việc và giải quyết công việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm cá nhân.

Lãnh đạo Trung tâm giải quyết công việc theo chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất của cơ quan cấp trên hoặc đề nghị giải quyết vấn đề cấp bách của cấp dưới.

Điều 4. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm là người điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật thông qua bộ máy giúp việc bao gồm các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn và các đội sản xuất; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện công việc của các Phó Giám đốc và sự phối hợp hoạt động giữa các Phó Giám đốc, giữa các phòng và các đơn vị thuộc Trung tâm. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và trước Pháp luật.

2. Trường hợp Giám đốc đi công tác dài ngày sẽ uỷ quyền một Phó Giám đốc điều hành công việc của đơn vị.

Điều 5. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc

1. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc theo nhiệm vụ đã được phân công hoặc được Giám đốc uỷ quyền. Thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

2. Trong phạm vi công việc được phân công các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc và các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về các quyết định của mình.

Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của các Phòng chuyên môn, các Đội sản xuất

1. Các Phòng chuyên môn, các Đội sản xuất tiếp nhận trực tiếp ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm để triển khai công việc tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm theo nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công.

2. Tham gia phối hợp với các Phòng, Đội sản xuất thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm.

3. Các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo mệnh lệnh chỉ huy trực tiếp của Giám đốc; tổ chức điều hành sản xuất theo các quy trình, quy phạm áp dụng hiện hành chung cho ngành và các quy chế của Trung tâm.

 

Chương III

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 7. Quan hệ giải quyết công việc giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm trực tiếp giao nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc, các Phòng chuyên môn, các Tổ, Đội sản xuất bằng mệnh lệnh nói hoặc văn bản. Các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

2. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo công tác chung của Trung tâm; trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả công tác ở một số lĩnh vực theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công tác được giao.

Điều 8. Quan hệ phối hợp giải quyết giữa các Phòng chuyên môn và các Đội sản xuất:

1. Các Phòng, Đội trực thuộc Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình giải quyết công việc nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các Phòng chuyên môn, các Đội sản xuất phải xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và báo cáo kết quả thực hiện công việc đó.

3. Cá nhân khi có ý kiến đề xuất với lãnh đạo Trung tâm phải thông qua lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội sản xuất trước khi trình Giám đốc xem xét giải quyết. 

Chương IV

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI LÀM VIỆC

Điều 9. Tổ chức sản xuất

- Phải được phối hợp chặt chẽ từ các Tổ, Đội đến các Phòng chuyên môn và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng CBCNV trong Trung tâm. Ở từng vị trí công tác CBCNV phải chịu trách nhiệm về công việc của mình và hổ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị do Giám đốc Trung tâm giao.  

- Khi thực hiện nhiệm vụ phải theo đúng quy định của đơn vị và quy trình quy phạm hiện hành.

Điều 10. Công tác an toàn lao động

          Công tác an toàn vệ sinh lao động phải được tổ chức học tập thường xuyên ở các đơn vị phòng, tổ, đội và thực hiện đầy đủ theo các quy phạm do Nhà nước ban hành. Các đơn vị tự tổ chức thực hiện và kiểm tra theo quy định những biện pháp loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc sự cố xảy ra.

Điều 11. Công tác thi đua khen thưởng

 Hàng năm hoặc vào các dịp lễ lớn của đất nước, nhân dịp các sự kiện trọng đại của dân tộc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm phát động các phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần lao động của CBCNV. Sau mỗi đợt thi đua có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và xét duyệt khen thưởng dựa trên việc bình xét từ các đơn vị cơ sở trực thuộc.

Điều 12. Đối với các đơn vị bên trong Trung tâm

1. Trưởng các Phòng, Đội trực thuộc trực tiếp quản lý CBCNV thuộc quyền, giao nhiệm vụ cụ thể và đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBCNV tại đơn vị do mình quản lý.

2. Trưởng các Phòng, Đội phải chịu trách nhiệm thường xuyên chăm lo bảo quản, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, duy tu bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị được giao quản lý và chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

3. Cùng với các Tổ Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất do Trung tâm phát động.

Điều 13. Giao dịch tại văn phòng Trung tâm

1. Khách đến làm việc với đơn vị thì phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm đón tiếp, bố trí nơi làm việc và báo cáo lãnh đạo nội dung cần giải quyết.

2. Trong giao tiếp, việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Trung tâm phải bảo mật và được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm. Phát ngôn phải đúng mực, trung thực, không được làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của đơn vị; 

3. Tiếp khách phải chân tình đúng mực với tinh thần tiết kiệm chống lãng phí.

Điều 14. Quan hệ công tác với địa phương khi thực hiện công trình

 CBCNV khi đến địa bàn công tác phải khiêm tốn, hoà đồng với cán bộ và nhân dân địa phương, không có những biểu hiện xấu trong quan hệ ở địa phương nơi làm việc, không làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Điều 15. Tiếp nhận tài liệu

- Tất cả công văn đến đều phải qua nhân viên Văn thư để vào sổ công văn đến, Văn thư chuyển công văn đó đến Giám đốc xem xét, chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, nhân viên Văn thư có trách nhiệm photo hoặc chuyển cho các bộ phận để thực hiện.

- Những tài liệu công văn sau khi được giao thực hiện; các phòng, đội, cá nhân phải nghiên cứu kỹ, giải quyết đúng thời gian, yêu cầu và bảo đảm chất lượng nội dung công việc.

Điều 16. Trình ký văn bản

Khi trình ký văn bản (hoặc hồ sơ, bản đồ...) thì Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc người phụ trách soạn thảo phải xem xét kỹ về nội dung, hình thức của loại văn bản trình và ký nháy vào văn bản trước khi trình Giám đốc Trung tâm ký ban hành.

Điều 17. Chế độ báo cáo

- Hàng tháng vào ngày đầu hoặc cuối tháng, Trung tâm tổ chức Hội nghị trực báo để nghe báo cáo tiến độ công việc của các đơn vị trực thuộc và xây dựng kế hoạch cho tháng tiếp theo; đồng thời giải quyết các tồn đọng, các ý kiến đề xuất của các cá nhân và đơn vị trực thuộc Trung tâm theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể CBCNV Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của quy chế này.

 Trong quá trình thực hiện, nếu điều khoản nào chưa hợp lý thì CBCNV phản ánh kịp thời về phòng Hành chính - Tổng hợp để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

                                                                                   GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

                                                                              Nguyễn Thế Hiếu 


Các tin khác
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị