SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 6
Hôm nay: 112
Lượt truy cập: 566,422
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”
Cập nhật bản tin: 7/11/2022
            

          Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐUK ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2022; Công văn số 157-CV/ĐU ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2022, ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Tham dự Diễn đàn có 26 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí đại diện BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoàn Trung tâm.

Khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày các Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về tổchức Diễn đàn chi bộ năm 2022; nói rõ sự cần thiết, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành Diễn đàn chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.”


Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

          Trong phần nội dung sinh hoạt Diễn đàn, đồng c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ đã trình bày khái quát 3 nội dung chính của Diễn đàn lần này, đó là:

          - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.”

- Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp Hành Trung ương về “ Những điều đảng viên không được làm”.

Đồng chí Bí thư cũng đã gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như cơ quan đơn vị.  

Toàn cảnh Diễn đàn chi bộ

Tại Diễn đàn, đảng viên trong Chi bộ  đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

- Hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022;

- Về nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Về liên hệ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; những điểm mới trong Quy định 37-QĐ/TW "Về những điều đảng viên không được làm".

Kết luận Diễn đàn, đồng chí Bí thư thay mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Diễn đàn; Chi ủy sẽ xem xét, bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và các kiến nghị về giải pháp thực hiện để đưa vào chương trình hành động và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Phân công nhiệm vụ trong Chi ủy để thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, khắc phục và kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm./.

Bài viết và ảnh: Trần Văn Hợi


Các tin khác
CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ - 6/3/2022
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CỦA LÃNH ĐẠO SỞ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ - 5/12/2022
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HẢI AN - HUYỆN HẢI LĂNG - 3/21/2022
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 - 1/12/2022
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" - 10/8/2021
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị