SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 1
Hôm nay: 123
Lượt truy cập: 338,724
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018
Cập nhật bản tin: 7/18/2018
            

                TRUNG TÂM KỸ THUẬT                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

                Số: 111/TB-HĐXTVC                         Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO     

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

---------------------------------------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Văn bản số 629/SNV-CCVC ngày 11/10/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 292/SNV-CCVC ngày 30/5/2018 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTKT ngày 13/7/2018 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2018,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2018 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn: 11 chỉ tiêu hợp đồng làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Trong đó:

1.1. Viên chức làm việc tại Phòng Bản đồ và Công nghệ:

- Số lượng: 04 chỉ tiêu

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy trở lên đối với các chuyên ngành: Trắc địa - Bản đồ, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin; tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên đối với các chuyên ngành: Địa chính, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực: biên tập bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề bằng công nghệ tin học; lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

1.2. Viên chức làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy từ loại Khá trở lên chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc ngoại nghiệp, xử lý số liệu trắc địa và biên tập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học; hiểu biết sâu về công nghệ GNSS.

1.3. Viên chức làm việc tại Đội Đo đạc:

- Số lượng: 06 chỉ tiêu

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy trở lên đối với các chuyên ngành: Trắc địa - Bản đồ, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin; tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên đối với các chuyên ngành: Địa chính, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc - bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý số liệu trắc địa công trình, hiểu biết về công nghệ GNSS; có kiến thức cơ bản về xử lý, biên tập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học.

2. Điều kiện:

- Có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.

- Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Có chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); có chứng chỉ tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

- Có khả năng hoạt động độc lập, khả năng làm việc nhóm; chấp nhận điều kiện làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, biên giới, hải đảo.

3. Ưu tiên:

- Ứng viên đang hợp đồng lao động tại đơn vị có đóng bảo hiểm xã hội từ 02 (hai) năm trở lên.

- Đối với ứng viên dự tuyển vào chỉ tiêu làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật ưu tiên người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

4. Cách thức tuyển dụng:

Tuyển dụng trước các trường hợp đặc cách theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị và Công văn số 294/SNV-CCVC ngày 04/6/2014 của Sở Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức đối với những đối tượng có chuyên môn phù hợp với vị trí, chức danh tuyển dụng. Nếu còn chỉ tiêu, tiến hành tiến hành tuyển dụng theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị.

5. Hình thức tuyển dụng:

5.1. Đối với trường hợp xét tuyển đặc cách: Xét tuyển thông qua phỏng vấn kiểm tra, sát hạch.

5.2. Đối với trường hợp xét tuyển viên chức: Xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch. Người dự tuyển phải làm 01 bài kiểm tra lý thuyết, 01 bài kiểm tra thực hành về nghiệp vụ chuyên ngành và 01 bài kiểm tra trắc nghiệm về Tin học văn phòng.

Người đăng ký dự tuyển nếu có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên thì được miễn làm bài kiểm tra Tin học văn phòng.

6. Hồ sơ dự tuyển:

Thành phần hồ sơ (mẫu) được đăng tải trên website của Sở Nội vụ theo địa chỉ http://noivuquangtri.gov.vn gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có chứng nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Đơn xin dự tuyển;

- Giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản phôtô có công chứng văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh dự tuyển;

- Bản sao (hoặc phôtô có công chứng) Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Bản phôtô có công chứng sổ hộ khẩu (đối với trường hợp dự tuyển vị trí làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật);

- Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh 3x4 và 02 bì thư có dán tem, ghi tên và địa chỉ người đăng ký tuyển dụng vào mục người nhận.

Tất cả cho vào trong phong bì hồ sơ.

Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng.

7. Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định của Nhà nước.

Mức thu 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

8. Quy định về nộp hồ sơ:

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại cơ quan tuyển dụng và mang toàn bộ hồ sơ gốc để đối chiếu (đối với các loại giấy tờ yêu cầu nộp bản sao có công chứng), không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay.

- Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển. Không hoàn trả hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển.

- Hết hạn nhận hồ sơ, các giấy tờ nộp bổ sung đều không được công nhận và không có giá trị.

- Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc (trong giờ hành chính, kể từ 07 giờ ngày 23/7/2018 đến 17 giờ ngày 10/8/2018)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, điện thoại: 0233. 3854767 (gặp anh Cẩm).

9. Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức:

Thời gian, địa điểm xét tuyển và xét tuyển đặc cách viên chức sẽ được thông báo sau cho các hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

Lưu ý:

- Các nội dung liên quan khác có thể tham khảo trên website của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://trungtamkttnmtqtri.gov.vn/.

- Các nội dung liên quan khác không có trong Thông báo này được thực hiện theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh và Văn bản số 294/SNV-CCVC ngày 04/6/2014 của Sở Nội vụ.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và trích đăng trên Báo Quảng Trị (02 số liên tiếp)./.

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG

- Sở TN&MT (b/c)                                                                CHỦ TỊCH

- Báo Quảng Trị (đăng Thông báo)

- Thành viên HĐ;                                                                           (đã ký)

- Website TT, NY công khai;                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KỸ THUẬT

- Lưu: VT, H.sơ xét tuyển                                       TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                   NGUYỄN ANH TUẤN

    Văn bản đính kèm.

Hồ sơ (mẫu) được đăng tải trên website của Sở Nội vụ theo địa chỉ:

        - http://noivuquangtri.gov.vn/index.php/download/Bieu-mau-tuyen-dung

Hoặc tải trực tiếp từ liên kết sau:

        1. Bìa hồ sơ dự tuyển viên chức

        2. Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật (viên chức) Mẫu 03:LL-ĐKTD-SNV/2013

        3. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu số 1-ĐKTDVC-BNV/2012


Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị